1. en
 2. pl

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji obejmuje zarówno uczestników sesji jak również wystawców. W formularzu dostępnym po kliknięciu w zielony przycisk - prawy górny róg - należy wskazać formę udziału zgłaszanych osób, poprzez wybór z listy rozwijanej. W ten sposób formularz określi Państwu końcową należność za udział w Konferencji, zgłaszanych przez Państwa uczestników. Przesłanie formularza zgłoszeniowego następuje automatycznie po kliknięciu w nim prześlij formularz lub wyślij zgłoszenie

 

PAMIĘTAJ! przed wysłaniem formularza - wydrukuj go!


 

Celem zgłoszenia udziału w Konferencji, należy:

 

 1. Zarejestrować udział uczestników wskazując formę udziału każdego przedstawiciela firmy jako Uczestnik lub Wystawca wypełniając E-FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

 2. Proszę określić dodatkowo specyfikację zamówienia i rezerwacji:

 

dla Wystawców:

 

wypełniając ZAMÓWIENIE STOISKA  - dostępnym w zakładce DLA WYSTAWCÓW

 • formularz pozwala na wybór poszczególnych opcji wystawienniczych, proszę pamiętać, aby wypełniając formularz, wskazać liczbę sztuk poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego, formularz oblicza automatycznie końcową kwotę.

 

dla Prezenterów:

 

wypełniając E-FORMULARZ ZGŁOSZENIE REFERATU  - dostępnym w zakładce ZGŁOSZENIE REFERATU

 • formularz pozwala na określenie formy prezentacji referatu (wystąpienie w sesji naukowej lub posterowej), wskazanie preferowanej sesji w zależności od tematyki referatu, a w szczególności określenie tytułu i przekazanie streszczenia opracowania oraz wyrażenie właściwych zgód wg wymagań obowiązującego prawa.

 

2. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

 

 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego - w zakładce Rejestracja (wersja elektroniczna) uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 • Wówczas należy odesłać na adres Organizatora skan lub oryginał podpisanego zgłoszenia na wydrukowanym uprzednio formularzu.

 • Jednocześnie - zależnie od formy uczestnictwa - należy nadesłać zamówienie stoiska lub zgłoszenie referatu.


 

3. OPŁATY

 

 • Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy wpłacić na konto SIMP Oddział Kielce.

 • Dane do przelewu znajdą Państwo w zakładce CENNIK.


 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Warunkiem uczestnictwa jest terminowe nadesłanie:

 • podpisanego formularza zgłoszenia uczestników oraz

 • podpisanego formularza rezerwacji stoiska lub zgłoszenia referatu 

 • oraz dokonanie opłaty łącznej za uczestnictwo zgłoszonych osób w 46.KKBN, w terminie podanym na fakturze.

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej. 

 • Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić pisemnie najpóźniej do dnia 04.09.2017 na adres 46. KKBN.

 • Rezygnacja po tym terminie i brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w konferencji spowoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Organizatorzy prześlą fakturę w terminie 14 dni od daty wpływu należności na konto SIMP Oddział Kielce.

 • Na życzenie uczestnika organizator wystawia fakturę zaliczkową.

 • Potrzebę wystawienia faktury zaliczkowej - proszę zaznaczyć właściwe pole na formularzu rejestracyjnym.

 

W zastępstwie zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik organizacji.

 • Zmiana wymaga powiadomienia organizatora w formie pisemnej, najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji.

 

Kolejność wpłat decyduje o przyjęciu zgłoszenia i rezerwacji.

 • Komitet Organizacyjny nie gwarantuje uczestnictwa w Konferencji w przypadku nie dokonania wpłaty w terminie.

 • Osoby zgłaszające swój udział po terminach zgłoszeń mogą być zakwaterowane tylko w przypadku wolnych miejsc w Hotelu Europa lub w innym hotelu wskazanym przez organizatorów.

 

Uczestnik konferencji może dokonać dodatkowej rezerwacji noclegów przed i/lub po terminie konferencji.

 • Dodatkową rezerwację należy zgłosić organizatorom. Opłatę za dodatkowe noclegi pokrywa indywidualnie uczestnik wg ceny przyjętej jak dla konferencji.

KARTA UCZESTNICTWA

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas