Referaty

Streszczenie referatu - plik do pobrania.

Zapraszamy do przygotowywania i zgłaszania referatów na konferencję. W ramach 48. KKBN odbędą się sesje plenarne i plakatowe. Autorzy na „Karcie Zgłoszenia” na konferencję mogą zaznaczyć preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję ostatecznego przydziału rodzaju sesji podejmie Komitet Naukowy.

Autorzy referatów proszeni są o przygotowanie pełnych wersji artykułów o nigdzie niepublikowanej treści wraz ze streszczenia w języku polskim i angielskim oraz podaniem autorów publikacji i przesłanie tych dokumentów, wraz ze wszystkimi plikami,  pocztą elektroniczną na adres mailowy Komitetu Naukowego (komitetnaukowy48kkbn@kkbn.pl).

Przedstawione referaty, po przejściu procesu recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”.

Autorzy pragnący uzyskać punkty MNiSW proszeni są o zaznaczenie powyższego faktu w korespondencji mailowej. Wówczas referaty te zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa”.

Za opracowanie merytoryczne i redakcyjne odpowiedzialni są autorzy referatów.

NAGRODA IM. PROF. ZDZISŁAWA PAWŁOWSKIEGO ZA NAJLEPSZY REFERAT MŁODEGO UCZESTNIKA KKBN

Jak co roku, również na 48. KKBN, odbędzie się konkurs o „Nagrodę im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego” za najlepszy referat młodego uczestnika Konferencji Badań Nieniszczących. Fundatorem nagrody  im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest firma Technic-Control  sp. z o.o. Zainteresowani autorzy, spełniający warunki przedstawione w Regulaminie (w załączeniu) powinni zaznaczyć to w korespondencji mailowej z Komitetem Naukowym 

Pełną wersję referatów należy przygotować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej („Wymagania dla autorów referatów”).

Wymagania dla Autorów referatów – „Badania Nieniszczące i Diagnostyka"

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 8 stron, a komunikatu 1 – 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm.

Rysunki i tablice z ich tytułami winny być umieszczane w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny mieć wielkość umożliwiającą zmniejszenie rysunku do 30%.

Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3 strony), tekst podzielony na zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, spis literatury (bibliografię) numerowaną cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.

Artykuły należy nadsyłać  poprzez pocztę elektroniczną (tekst i pliki graficzne) wraz ze zgodą autorów na publikację artykułu w czasopiśmie, danymi teleadresowymi i afiliacją autorów na adres email: komitetnaukowy48kkbn@kkbn.pl.

We wszystkich sprawach związanych z opracowywaniem i publikacją referatów prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu Naukowego: Marcin Matuszewski tel: 503 395 331 adres email: komitetnaukowy48kkbn@kkbn.pl.

Termin nadsyłania referatów: 30 sierpnia 2019r

Pliki do pobrania:

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©